Tietosuoja

Tietosuoja

Tietosuoja ja rekisteriseloste

Henkilötiedot

Tehdessämme tarjouksia sekä välittäessämme matkapalveluja tarvitsemme henkilötietojanne. Henkilötietoja käytämme voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Huolehdimme henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä tietoturvalainsäädännön mukaisesti ja kunnioitamme yksityisyyden suojaa.

Evästeet (cookies)

Käyttäessäsi internetsivujamme, selaimesi saattaa vastaanottaa tiedoston, jota kutsutaan evästeeksi. Niiden avulla ei kerätä tietoja, ainoana tarkoituksena on helpottaa palvelun käyttöä. Sivuiltamme on linkkejä muiden organisaatioiden sivuille, joiden käytettävyydestä, sisällöstä tai yksityisyyden suojausjärjestelmistä emme ole vastuussa.

Tietosuojailmoitus

Oy Gaia Travels Ltd (Gaia Travels) tallentaa tietoja asiakkaista sekä myös potentiaalisista asiakkaista asiakas- ja markkinointirekistereihin. Näitä henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Oy Gaia Travels Ltd
Ajurinkatu 6 C
02650 Espoo
+358 9 428 60020
info@gaia-travels.com

Yhteyshenkilö

Leevi Leväsalmi
leevi.levasalmi@gaiatravels.com

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisteröidyt henkilöt

Olemassa olevat ja potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat pyytäneet tarjousta, käyttäneet palvelujamme tai ilmoittaneet yhteystietonsa uutiskirjelistallemme.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena asiakassuhde Gaia Travelsin ja asiakkaan välillä. Asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiakkaan antama suostumus.
Tietojen käyttötarkoituksena on asiakassuhteen ja toimeksiantojen hoitaminen, palveluiden toimittaminen asiakkaille, sopimusvelvollisuuksien täyttäminen, palvelujen toteuttamiseen liittyvät toimet, asiakas- ja markkinointiviestintä.

Tallennettavat henkilötiedot

Käsiteltäviä tietoja ovat:
Yksilöintitiedot
- nimi, mahdollisesti syntymäaika
Yhteystiedot
- osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä muut mahdolliset yhteystiedot
Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään ja asiakkuuteen liittyvistä toimista.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan vain palvelujen toteuttamisen kannalta välttämättömille tahoille ja yhteistyökumppaneille. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietoja luovutetaan vain sopimuksen, asiakkaan antaman suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi tietoja luovutetaan myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta tietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön periaatteita noudattaen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään rekisterissä laissa säädettyjen säilytysaikojen mukaisesti ja muiden velvoitteiden täyttämiseksi. Laskutus- ja vastaavissa järjestelmissä henkilötietoja säilytetään kirjanpitolain määräämä kymmenen vuotta tilivuoden päättymisen jälkeen. Asiakasrekisteristä poistetaan henkilötiedot, joita ei ole uudistettu tai aktivoitu 10 vuoteen.

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietokantoja sisältävien laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Henkilötietoja sisältävän sähköisen järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Mikäli henkilötietoja on paperimuotoisena, nämä säilytetään vain käsittelyn tarvitseman ajan ja ne säilytetään lukitussa tilassa.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen käyttöön. Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Kaikkiin tässä kohdassa esitettyihin liittyvät pyynnöt ja vaatimukset voi toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti "Yhteyshenkilö" -kohdassa mainitulle henkilölle.